app.title

Kalkulačka členských príspevkov na rok 2024

Druh členstva:

❪ Povinnými členmi Komory sú autorizovaní architekti. Iné fyzické osoby môžu byť dobrovoľnými členmi po splnení podmienok ustanovených v tomto štatúte a ostatných vnútorných predpisoch Komory. Povinné členstvo vzniká dňom zapísania do Zoznamu. Architekti sa zapisujú do Zoznamu po zložení sľubu. Povinné členstvo zaniká vyčiarknutím autorizovaného architekta zo Zoznamu. Dobrovoľné členstvo vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol uchádzač o členstvo prijatý za dobrovoľného člena. Viac info: ŠTATÚT Slovenskej komory architektov, DRUHÁ ČASŤ, ČLENSTVO

Trvanie členstva (od - do):

❪ Zadajte rozsah mesiacov, počas ktorých členstvo trvalo. Podľa čl. 12c ods. 5 štatútu výška príspevku závisí od dĺžky trvania členstva v roku. ❫

Dôvod nižšej sadzby:

❪ Potrebné zadať k výpočtu výšky príspevku. Podľa čl. 11 ods. 2 štatútu výška príspevku závisí od veku. ❫
❪ zakliknite, ak sa Vás týka úľava podľa čl. 11 ods. 2 štatútu. T.j. nemali ste v predchádzajúcom roku zdaniteľný príjem z dôvodu práceneschopnosti, čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky v trvaní najmenej 183 dní, alebo ste sa stali invalidným dôchodcom alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. ❫

❪ Zadajte dátum kedy ste zaplatili, alebo zaplatíte príspevok. Podľa čl. 12c ods. 6 štatútu výška príspevku závisí od dátumu, kedy je zaplatený. ❫