app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Nová legislatíva v územnom plánovaní

Webinár zameraný na základné informácie, čo nové a dôležité prináša zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní, vyhláška č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia a novela zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. 4. 2024. Súčaťou webinára bude tiež informácia o ďalších pripravovaných vykonávacích predpisoch v oblasti územného plánovania na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚUPV SR). V diskusnom bloku bude priestor na otázky účastníkov, na ktoré budú reagovať pozvaní zástupcovia vedenia a odbornej pracovnej skupiny ÚUPV SR a SKA.

Prednášajúci:
1. úvodné slovo
- Ing. arch. Peter Moravčík, predseda Výboru SKA pre vzdelávanie, etiku a komunikáciu

2. Základná informácia o prijatých právnych normách v územnom plánovaní - zák. o ÚP č. 200/2022 Z.z., vyhláške č. 392/2023 o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia a novele zákona AA a ASI č. 138/1992 Zb.
- Ing. Milota Sidorová, PhD., podpredsedníčka úradu pre ÚPaV a Mgr. Slavomíra Salajová, legislatívna právnička ÚÚPV

3. Podrobnejšia informácia o obsahu vyhlášky č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia
- Ing. arch. Imrich Pleidel, člen pracovnej skupiny pri ÚÚPV a SKA a člen Výboru pre SKA pre urbanizmus a územné plánovanie

4. Predbežná informácia o pripravovaných vyhláškach o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o vyhláške a o územnotechnických požiadavkách na výstavbu
- Ing. Milota Sidorová, PhD., podpredsedníčka úradu pre ÚPaV a Mgr. Slavomíra Salajová, legislatívna právnička ÚÚPV, príp. Ing. arch. Imrich Pleidel, člen Výboru pre SKA pre urbanizmus a územné plánovanie

5. Ukážky rozpracovaných návrhov štandardov regulačného výkresu a regulačného listu
- Ing. arch. Milan Csanda, člen pracovnej skupiny pri ÚÚPV, hlavný architekt mesta Nitra
Koná sa 05.12.2023 o 10:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.