app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Seminár (nielen) pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky

Úrad SKA pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky pravidelne usporadúva seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov a žiadateľky na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou semináru sú prioritne žiadatelia a žiadateľky o vykonanie autorizačnej skúšky. Avšak vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekt, ponúka komora možnosť aj svojim členom a členkám sa rovnako semináru zúčastniť, a to za zvýhodnených podmienok, v rámci systému Profesijného vzdelávania architektov.

 

Prednášajúci:
Program (zmena vyhradená):

08:00 – 08:30 Prezencia prezenčných účastníkov a účastníčok (online prenos začína 08:30)
08:30 – 09:30 1. časť PODKLADY KU SKÚŠKE
08:30 – 08:50 Ako postupovať pri registrácii na skúšku? (Mgr. Eva Martanovičová)
08:50 – 09:10 Podklady ku skúške – požiadavky na vzdelanie a prax (Ing. arch. Ján Kukuľa)
09:10 – 09:30 Náležitosti portfólia a ústna časť skúšky (Ing. arch. Peter Moravčík)

09:30 – 12:00 2. časť PRÍPRAVA NA PÍSOMNÚ ČASŤ
09:30 – 09:50 Slovenská komora architektov - forma samosprávy, postavenie a úlohy úradu (JUDr. Katarína Haščáková)
09:50 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:00 Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (JUDr. Katarína Haščáková)
11:00 – 11:40 Stavebný zákon a s ním súvisiace právne predpisy (JUDr. Katarína Haščáková)
11:40 – 12:00 Úvod do autorsko–právnej ochrany architektonického diela (JUDr. Katarína Haščáková)
12:00 – 13:00 obedová prestávka

13:00 – 16:00 3. časť VÝKON POVOLANIA
13:00 – 13:20 Etika výkonu povolania architekt (Ing. arch. Pavel Paňák)
13:20 – 13:40 Formy výkonu povolania (Mária Šefcová)
13:40 – 14:00 Metodika stanovenia honoráru (Ing. arch. Kornel Kobák)
14:00 – 14:20 Uznávanie odborných kvalifikácií a mobilita architektov v EÚ (Mgr. Mirek Karas, Ing. Oľga Miháliková)
14:20 – 14:50 prestávka
14:50 – 15:10 Profesijné poistenie pri výkone činnosti autorizovaného architekta (Renomia) 
15:10 – 15:30 Súťaže návrhov (Mgr. art. Martin Zaiček, PhD., Mgr. Mirek Karas)
15:30 – 16:00 Otázky a záver

Prednášajúci:
- Ing. arch. Kornel Kobák - 1. podpredseda SKA, člen Výboru pre legislatívu a verejnú správu
- Ing. arch. Ján Kukuľa - predseda Autorizačného výboru
- Ing. arch. Peter Moravčík - podpredseda SKA, predseda Výboru pre vzdelávanie, etiku a komunikáciu, člen skúšobnej komisie
- Ing. arch. Pavel Paňák - architekt z praxe
- Mgr. art. Martin Zaiček, PhD. - expert pre oblasť súťaží návrhov
- Ing. Oľga Miháliková - riaditeľka úradu SKA
- Mgr. Eva Martanovičová - referentka pre oblasť autorizácií
- Mária Šefcová - hlavný účtovník SKA
- Mgr. Mirek Karas - spolupracujúci právnik
- JUDr. Katarína Haščáková - spolupracujúca právnička
- zástupcovia spoločnosti Renomia (poistenie)

Podujatie je zaradené do PVA SKA (A, 20 kreditov).

UPOZORNENIE:
(1) Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na: https://zoom.us.
(2) Slovenská komora architektov spravidla webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.
Koná sa 25.01.2024 o 08:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 83103 Bratislava) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.