app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Zodpovednosť architekta*tky z pohľadu práva

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, je pre autorizované architektky a architektov povinné v zmysle § 12 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. v znení noviel a je základom poistnej ochrany každého architekta.

Inštitút Slovenskej komory architektov, v spolupráci s partnerom - spoločnosťou Renomia, pripravil pre členov a členky Slovenskej komory architektov, ako aj pre širokú odbornú verejnosť seminár, ktorý bude venovaný príkladom dobrej praxe v práci architekta v záujme minimalizácie rizík vyplývajúcich najmä z uplatňovaných nárokov na náhradu škody klientmi.

Okruhy tém seminára:

- zodpovednosť architekta z pohľadu právnych predpisov a ich zmien
- zodpovednosť architekta z pohľadu zmluvy medzi architektom a klientom
- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti architekta
- zodpovednosť zmluvných poddodávateľov a spolupracujúcich autorizovaných a neautorizovaných osôb
- poistné riešenia pre architektov

Súčasťou seminára bude aj diskusia k problematike s prítomnými odbornými rečníkmi.

PROGRAM:

14:00 - 14:15 
úvod do problematiky

14:15 - 14:45 
- zodpovednosť architekta z pohľadu právnych predpisov a ich zmien
- zodpovednosť architekta z pohľadu zmluvy medzi architektom a klientom

14:45 - 15:15 
- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti
   - zákonná povinnosť
   - formy a rozsah poistenia - základné formy
   - prenos zodpovednosti nositeľa zákazky na subdodávateľov

- spôsob riešenie škôd
- výkon činnosti architekta
- spolupracujúce osoby

15:15 - 15:35 
panelová diskusia (otázka: odporúčaná dobrá prax) - moderuje Kornel Kobák 

15:35 - 16:00 
odpovede na otázky

Prednášajúci:
JUDr. Juraj Babiš
- senior advokát advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Mgr. Michal Cisarík
- senior advokát advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. 
- špecialista na spory týkajúce sa zodpovednosti za náhradu škody

Marcela Burešová
- riaditeľka pobočky Bratislava RENOMIA, s. r. o.

Ing. Marián Čech
- riaditeľ oddelenia likvidácie škôd RENOMIA, s. r. o.

Ing. arch. Kornel Kobák
- 1. podpredseda SKA

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Zmena v programe vyhradená

UPOZORNENIE:
(1) Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na: https://zoom.us.
(2) Slovenská komora architektov spravidla webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.

DOPLŇUJÚCE INFO:
Upozorňujeme (členov a členky SKA), že za úspešné absolvovanie online podujatia po registrácii naň sa považuje:
(1) prihlásenie sa cez zaslaný odkaz včas, t.j. v avizovanom čase začiatku podujatia,
(2) a účasť na podujatí v jeho plnej dĺžke.
V inom prípade účastník nedeklaruje svoju účasť na podujatí, a teda nespĺňa podmienky pre pridelenie stanovených kreditov.
Koná sa 06.06.2024 o 14:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.