app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Aplikácia systémov modro-zelenej infraštruktúry v podmienkach mestského prostredia

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi a riešeniami výsadby zelene v kombinácii s prvkami hospodárenia s dažďovou vodou s využitím tzv. Švédskych systémov, ktoré sú v súčasnosti najpokrokovejším prístupom integrovanej výsadby stromov a hospodárenia s dažďovými vodami v mestách.

- Stockholmský systém pre výsadbu stromov a BGG systémy pre hospodárenie s dažďovou vodou vo výsadbovom priestore pre stromy
- požiadavky na jednotlivé komponenty a materiály súvrstvia v procese tvorby funkcie prekoreniteľného priestoru, zadržiavanie a čistenie dažďovej  vody a nosné funkcie pre dopravné zaťaženie
- Biouhoľ – jeho vlastnosti a spôsoby použitia v systémoch MZI pri uplatnení štrukturálnych a štrkových substrátov a otvorenej  podkladovej  vrstvy
- požiadavky na tvorbu, dimenzovanie, údržbu a prevádzku týchto systémov
- príklady a skúsenosti z konkrétnych realizácií 
- priestor pre otázky a výmenu skúseností

Časový harmonogram:

09:00 – 09:30 prezencia účastníkov
10:00 – 11:00 I. prednáškový blok 
11:00 – 12:00 II. prednáškový blok 
12:00 – 13:00 prestávka na obed
13:00 – 14:00 III. prednáškový blok
14:00 – 15:00 IV. prednáškový blok, diskusia

Podujatie je zaradené do PVA (B, 10 kreditov).
Za uvedené informácie zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
- MSc. Martin Vysoký – krajinný architekt s viac ako desaťročnou špecializáciou na modrozelenú infraštruktúru. Pôsobí v švédskej spoločnosti Edge v Malmö, kde sa venuje tvorbe verejných priestranstiev a projektovaniu systémov modrozelenošedej infraštruktúry. V posledných rokoch rozšíril svoje pôsobenie aj do Českej republiky, kde sa venuje voľnej konzultačnej činnosti.

- Ing. Vilém Řiháček – vyštudovaný krajinný inžinier na MENDELU v Brně, projektant vodných stavieb a stavieb krajinného inžinierstva zo špecializáciou na protieróznu ochranu a ochranu pred povodňami, člen ČKAIT. Spoluzakladateľ firmy Cirkus C (Biouhlírna, s.r.o.), ktorý sa špecializuje na výrobu, výskum a praktické aplikácie biouhlu. Cirkus C je součásťou medzinárodnej platformy V4 Biochar Platform.
Koná sa 29.04.2024 o 09:30 hodine
Miesto konania: Nitra
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.