app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Zmluva o poskytovaní služieb architekta SKA

Podtitul: Na ceste k európskym pravidlám zmluvnej dohody architekta a klienta

Prijaté zákony o výstavbe a územnom plánovaní prinášajú pre architektov nové úlohy a spolu s nimi aj nové zmluvné záväzky. Zároveň sa dnes bežne uzatvárané zmluvy o dielo vzďaľujú úlohám a skutočne dodávaným službám architektov.
Na základe týchto podnetov pripravuje SKA nové metodické dokumenty a tiež súvisiacu novelu zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ktoré reagujú na zmeny vykonávania povolania architekta. Predpokladom úspešného presadenia týchto stavovských pravidiel je ich prijatie a aplikovanie členmi SKA.

O nových metodických dokumentoch a zmluve o poskytovaní služieb architekta pre členov komory bude informovať 1.podpredseda SKA, architekt Kornel Kobák.

Prednášajúci:
1. podpredseda SKA, architekt Kornel Kobák
Koná sa 22.11.2022 o 14:30 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Úrad SKA) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.