app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky

Úrad SKA pravidelne usporadúva pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených podmienok.

Najbližší seminár sa uskutoční vo formáte hybrid. Čo znamená, že bude prebiehať online (zoom), v prípade záujmu sa ho môžete zúčastniť aj prezenčne v priestoroch nášho úradu.

Tešíme sa na vás!

PROGRAM (zmena vyhradená):
1. časť: Podklady ku skúške
Ako postupovať pri registrácii na skúšku?
Podklady ku skúške – požiadavky na vzdelanie a prax
Náležitosti portfólia a ústna časť skúšky
Uznávanie odborných kvalifikácií a mobilita architektov v EÚ
Slovenská komora architektov - forma samosprávy, postavenie a úlohy úradu

2. časť: Príprava na písomnú časť
Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Stavebný zákon a s ním súvisiace právne predpisy
Autorsko–právna ochrana architektonického diela

3. časť: Výkon povolania
Formy výkonu povolania
Etika výkonu povolania architekt
Metodika stanovenia honoráru
Profesijné poistenie pri výkone činnosti autorizovaného architekta
Súťaže návrhov

Prednášajúci:
Ako postupovať pri registrácii na skúšku? (Mgr. Eva Martanovičová)
Podklady ku skúške – požiadavky na vzdelanie a prax (Ing. arch. Ján Kukuľa)
Náležitosti portfólia a ústna časť skúšky (Ing. arch. Peter Moravčík)
Uznávanie odborných kvalifikácií a mobilita architektov v EÚ (Mgr. Mirek Karas, Ing. Oľga Miháliková)
Slovenská komora architektov - forma samosprávy, postavenie a úlohy úradu (Ing. Oľga Miháliková)
Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (JUDr. Katarína Haščáková)
Stavebný zákon a s ním súvisiace právne predpisy (JUDr. Katarína Haščáková)
Autorsko–právna ochrana architektonického diela (JUDr. Katarína Haščáková)
Formy výkonu povolania (Mária Šefcová)
Metodika stanovenia honoráru (Ing. arch. Kornel Kobák)
Profesijné poistenie pri výkone činnosti autorizovaného architekta (Renomia)
Súťaže návrhov (Mgr. art. Martin Zaiček, PhD., Mgr. Mirek Karas)
Koná sa 20.09.2022 o 08:30 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.