app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky

Úrad SKA pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky pravidelne usporadúva seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov a žiadateľky na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou semináru sú prioritne žiadatelia a žiadateľky o vykonanie autorizačnej skúšky. Avšak vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekt, ponúka komora možnosť aj svojim členom a členkám sa rovnako semináru zúčastniť, a to za zvýhodnených podmienok, v rámci systému Profesijného vzdelávania architektov.

Prednášajúci:
Program:
(zmena vyhradená)

08:00 – 08:30 Prezencia prezenčných účastníkov a účastníčok

08:30 – 09:30 1. časť PODKLADY KU SKÚŠKE
08:30 – 08:50 Ako postupovať pri registrácii na skúšku? (Mgr. Eva Martanovičová)
08:50 – 09:10 Podklady ku skúške – požiadavky na vzdelanie a prax (Ing. arch. Ján Kukuľa)
09:10 – 09:30 Náležitosti portfólia a ústna časť skúšky (Ing. arch. Peter Moravčík)

09:30 – 11:30 2. časť PRÍPRAVA NA PÍSOMNÚ ČASŤ
09:30 – 09:50 Slovenská komora architektov - forma samosprávy, postavenie a úlohy úradu (JUDr. Katarína Haščáková)

09:50 – 10:00 prestávka

10:00 – 10:30 Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (JUDr. Katarína Haščáková)

10:30 – 11:00 Stavebný zákon a s ním súvisiace právne predpisy (JUDr. Katarína Haščáková)
11:00 – 11:30 Úvod do Autorsko–právnej ochrany architektonického diela (JUDr. Katarína Haščáková)

11:30 – 12:30 obedová prestávka

12:30 – 15:00 3. časť VÝKON POVOLANIA

12:30 – 12:50 Etika výkonu povolania architekt (Ing. arch. Pavel Paňák)
12:50 – 13:10 Formy výkonu povolania (Mária Šefcová)
13:10 – 13:30 Metodika stanovenia honoráru (Ing. arch. Kornel Kobák)
13:30 – 13:50 Uznávanie odborných kvalifikácií a mobilita architektov v EÚ (Mgr. Mirek Karas, Ing. Oľga Miháliková)

13:50 – 14:00 prestávka

14:00 – 14:20 Profesijné poistenie pri výkone činnosti autorizovaného architekta (Renomia)
14:20 – 14:40 Súťaže návrhov (Mgr. art. Martin Zaiček, PhD., Mgr. Mirek Karas)
14:40 – 15:00 Otázky a záver
Koná sa 01.02.2022 o 08:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.