app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy / MODUL II. Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II.

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) pripravila sériu odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu s názvom GREEN BUILDING ACADEMY 2022. Akadémia udržateľnosti, ktorá je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, odštartuje prvým modulom 15. marca 2022.

V rámci série siedmich online webinárov GREEN BUILDING ACADEMY 2022 sa naši odborníci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. V jednotlivých moduloch sa budú venovať  základným definíciám a princípom udržateľnosti v stavebníctve ale aj dobrým príkladom z praxe a jednotlivým oblastiam a fázam výstavby v nadväznosti na udržateľnosť.

Dozviete sa aký je rozdiel medzi energeticky efektívnou, udržateľnou a uhlíkovo neutrálnou budovou, čo sú certifikačné systémy a aké sú piliere udržateľného projektovania, výstavby, ale aj prevádzky budov. Neoddeliteľnou súčasťou akadémie je tiež modul o zdravom vnútornom prostredí a nezabudneme ani na udržateľné narábanie s vodou a na zeleň.

OBSAH:

1 – Úvod – udržateľné budovy, európsky kontext a zdroje financovania
Čo definuje udržateľnosť budovy?
Ako sa vyznať v termínoch ako Green Deal, Fit for 55, Renovation Wave, Plán obnovy a i.
Zdroje financovania: Plán obnovy a odolnosti, Európske štrukturálne a investičné fondy, Slovak Investment Holding atď.

2 – Podpora výstavby a obnovy verejných budov z Plánu obnovy a odolnosti
Financovanie z Plánu obnovy, podmienky a harmonogram čerpania.
Rozpočtové alokácie podľa typu budov.
Technické a iné kritériá na použitie prostriedkov Plánu obnovy na výstavbu a obnovu verejných budov (Metodická príručka pre budovy).

3 – Legislatívne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov
Ako sú definované požiadavky na EHB pre nové a obnovované budovy.
Preukazovanie splnenia požiadaviek a spolupráca s odbornými profesiami.
Opatrenia a postupy na dosiahnutie požiadaviek na EHB.

4 – Legislatívne požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia budov (KVP)
KVP – tepelný komfort, akustika, zdravé materiály, vetranie – a prečo im venovať pozornosť.
Prehľad predpisov a požiadaviek pre KVP.
Opatrenia a postupy na dosiahnutie KVP.

 

Prednášajúci:
Mgr. Peter Robl, podpredseda predstavenstva SKGBC
Kristína Korčeková, Sekcia plánu obnovy, Národná implementačná a koordinačná autorita, Úrad vlády SR
Ing. Jana Bendžalová, PhD., výkonná riaditeľka ENBEE
Ing. Richard Paksi, analytik Budovy pre budúcnosť
Koná sa 29.03.2022 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.