app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy 2023 / modul II.: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II.

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Séria webinárov je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe. 

Webinár Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II. nadväzuje obsahom na modul I. Podrobnejšie sa zameria na platné legislatívne požiadavky na nové a obnovované budovy z pohľadu udržateľnosti a možnosti, ako ich splniť. Ide najmä o oblasť energetickej hospodárnosti budov a kvality vnútorného prostredia. Účastníci tiež získajú aktuálne informácie o predpokladoch a podmienkach čerpania prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR na výstavbu a obnovu verejných budov.

 

MODUL – II. Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II.

KEDY: 28. februára 2023, 9:00 – 11:30 hod.

KDE: online cez Zoom

 

OBSAH:

1 – Úvod – udržateľné budovy, európsky kontext a zdroje financovania

• Čo definuje udržateľnosť budovy?

• Ako sa vyznať v termínoch ako Green Deal, Fit for 55, Renovation Wave, Plán obnovy a i.

• Zdroje financovania: Plán obnovy a odolnosti, Európske štrukturálne a investičné fondy, Slovak Investment Holding atď.

 

2 – Podpora výstavby a obnovy verejných budov z Plánu obnovy a odolnosti

• Financovanie z Plánu obnovy, podmienky a harmonogram čerpania.

• Rozpočtové alokácie podľa typu budov.

• Technické a iné kritériá na použitie prostriedkov Plánu obnovy na výstavbu a obnovu verejných budov (Metodická príručka pre budovy).

 

3 – Legislatívne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov

• Ako sú definované požiadavky na EHB pre nové a obnovované budovy.

• Preukazovanie splnenia požiadaviek a spolupráca s odbornými profesiami.

• Opatrenia a postupy na dosiahnutie požiadaviek na EHB.

 

4 – Legislatívne požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia budov (KVP)

• KVP – tepelný komfort, akustika, zdravé materiály, vetranie – a prečo im venovať pozornosť.

• Prehľad predpisov a požiadaviek pre KVP.

• Opatrenia a postupy na dosiahnutie KVP.

Prednášajúci:
Ing. Pavol Kukura PhD., predseda predstavenstva SKGBC
Ing. Kristína Korčeková, Sekcia plánu obnovy, Národná implementačná a koordinačná autorita, Úrad vlády SR
Ing. Jana Bendžalová, PhD., výkonná riaditeľka ENBEE
Ing. Richard Paksi, analytik Budovy pre budúcnosť
Koná sa 28.02.2023 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.