app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Univerzálne navrhovanie v praxi

Cieľom seminára je predstaviť spôsoby implementácie prístupnosti a univerzálneho navrhovania budov a verejných priestorov podľa článkov 2 a 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu. Aplikácia prístupnosti a univerzálneho navrhovania v praxi je nevyhnutná aj v súlade s novoprijatou a pripravovanou stavebnou legislatívou.

PROGRAM:
1. Prístupnosť a univerzálne navrhovanie – príčiny, súvislosti, legislatívne rámce
2. Základné princípy univerzálneho navrhovania bytových a verejných budov
3. Príklady aplikácie univerzálneho navrhovania v praxi
4. Ako ďalej?

Webinár je zaradený do Profesijného vzdelávania architektov v kategórii A (20 kreditov). Potvrdenie o absolvovaní zasielame členom a členkám SKA po skončení podujatia.

Prednášajúci:
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., FAD STU
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., FAD STU
Koná sa 10.11.2022 o 15:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.