app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Odborný webinár k ochrane duševného vlastníctva "Všetko čo potrebujete vedieť o duševnom vlastníctve"

3 hodinové podujatie je určené pre profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu - prioritne pre architektov a dizajnérov, v druhom slede pre marketérov a programátorov. Webinár je fokusovaný na podnikateľov z týchto oblastí a tiež na ľudí so štatútom slobodný umelec. Zámerom podujatia je posilniť právne povedomie cieľovej skupiny v oblasti, ktorá sa bezprostredne týka autorskej tvorby.

Rámcovými témami webinára sú:
•kedy a ako vzniká dielo a ochrana k nemu (možnosti ochrany duševného vlastníctva),
•ochrana práv autora v online priestore,
•posledné kľúčové zmeny v autorskom zákone.

Program podujatia pozostáva z nasledujúcich častí:
Čo znamená právo duševného vlastníctva, čo je autorské právo a čo zahŕňa ochrana priemyselného vlastníctva?
Aký význam má zmluva medzi autorom a objednávateľom a čo by mala obsahovať?
Prečo a ako registrovať ochrannú známku alebo patent?
Čo znamenajú v ochrane autorstva symboly a znaky?
Ako funguje spoluautorstvo v praxi z pohľadu zákona?
Akým spôsobom nakladať s výstupmi duševného vlastníctva na internete (napr. ako možno využívať obrazový a textový obsah, ktorý je voľne prístupný na internete?

Webinár je súčasťou cyklu „Efektívny obchodný model podnikania kreatívca“. Z uvedeného dôvodu je časť webinára venovaná aj téme obchodného modelu, ako aspektu, ktorý je ovplyvňovaný právom duševného vlastníctva podnikateľa a klienta v obchodnom vzťahu.

Podujatie je zaradené do PVA (C, 5 kreditov)

Za informácie o podujatí zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Webinár lektorsky gestoruje JUDr. Zuzana Adamová, PHD., ktorá sa špecializuje na poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva a informačných a komunikačných technológií. Je riaditeľkou Ústavu práva a duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, vedie projekt Creative Commons Slovensko a pôsobí tiež na pozícii rozhodkyne Arbitrážneho centra pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií (ACIPiT). Okrem štúdia práva absolvovala viaceré zahraničné študijné pobyty na Inštitúte pre informačné právo (IViR), Inštitúte Maxa Plancka pre právo duševného vlastníctva a súťažné právo a Svetovej organizácií duševného vlastníctva (WIPO).
Koná sa 29.03.2023 o 14:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.