SKA - portál

Žiadosť o záštitu SKA / zaradenie podujatia do Profesijného vzdelávania architektov (PVA)

1. Usporiadateľ

2. Podujatie

(v prípade, ak podujatie organizujete online a súčasne prezenčne (hybrid) vyznačte obe možnosti)

zaradenie podujatia do zoznamu PVA na webovej stránke SKA

info

poplatok za službu sa odpúšťa v prípade: partnerstvo CE ZA AR / SKA.
zaradenie informácie o podujatí do newsfiltra SKA
dramaturgická spolupráca pri kreovaní obsahu a vytypovanie rečníkov
know how etablovaného organizátora odborných podujatí v problematike architektúry, urbanizmu a krajinnej architektúry

info

všetko čo obsahuje Základný balíček
príprava prednáškovej miestnosti
zázemie v reprezentatívnych priestoroch SKA
prenájom audiovizuálneho prenosového systému
personálne náklady: IT podpora - príprava a nastavenie audiovizuálneho zariadenia
predplatená služba zoom - modul pre webináre (max. 500 účastníkov)

info

všetko čo obsahuje Základný a Rozšírený balíček
personálne náklady: produkcia - komunikácia s organizátorom a s registrovanými účastníkmi, starostlivosť o ich pripojenie (zoom)
zriadenie registrácie - modul pre webináre (prezenčne max. 30 účastníkov /zoom max. 500 účastníkov)
generálna skúška k podujatiu - skoordinovanie rečníkov, scenár podujatia
personálne náklady: IT podpora rozšírená (zoom) - starostlivosť o pripojenie účastníkov, technická podpora počas trvania podujatia
personálne náklady: moderovanie - prezencia účastníkov, spustenie webináru (zoom), privítanie účastníkov, asistencia rečníkom pri prezentovaní príspevkov, manažment otázok
zhotovenie zvukového a obrazového záznamu podujatia (zoom)
anketa účastníkom podujatia a zaslanie spätnej väzby partnerovi (zoom)
administrácia otázok na prednášajúcich (nezodpovedané otázky) (zoom)
rozoslanie potvrdení o absolvovaní podujatia autorizovaným osobám
zaslanie prezentácií partnera účastníkom podujatia
zverejnenie podujatia na sociálnych sieťach SKA

Predbežné náklady spolu:
300 € bez DPH (360 € vrátane DPH)